RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W CUL

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w Centrum Usług Logistycznych jest Dyrektor CUL z siedzibą w Warszawie przy ul. Słonecznej 37.

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w CUL sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych CUL:

 

Zbigniew Strzelecki

Ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa

E-mail: iod@cul.com.pl

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Logistycznych

W CUL dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

By using our browser, you consent to our use of cookies. We use them for statistical purposes. You can change cookie settings in the website management program.
I understand